Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Сидоренко Аркадiй Трохимович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Закрите акцiонерне товариство "Спецiнжналадка АСУ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Закрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
24474872
1.4. Місцезнаходження емітента
Харківська , Дергачiвський, 62371, с. Подвiрки, вул. Свердлова, буд 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
057-712-31-64 057-712-31-64
1.6. Електронна поштова адреса емітента
Sin_asu@emitent.net.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у не має не має  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.asu.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств вiдсутнi з причини неналежностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, тому що емiтент не користувався послугами рейтингових агенств.
Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня згiдно з п.3.8 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 1591 вiд 19.12.2006р. емiтент - акцiонерне товариство.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутня з причини вiдсутностi таких осiб.
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, оскiльки дивiденди за звiтний перiод не нараховувалися та не сплачувалися.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, та iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, тому що такi цiннi папери не випускалися у звiтному перiодi.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки викуп не вiдбувався.
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки цiннi папери були переведенi у бездокументарну форму.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки борговi цiннi папери не випускалися та гарантiї третьою особою щодо зобов"язань емiтента не надавалися.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки Товариство у звiтному перiодi цi данi не подавало.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не надається, оскiльки випуск iпотечних облiгацiй у звiтному перiодi не вiдбувався.
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, а саме iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувалися протягом звiтного перiоду; iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття ; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року не надається за причиною її вiдсутностi.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не надається, оскiльки кредитнi договори (договори позики) не укладалися.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається, оскiльки iпотечнi сертифiкати не випускалися.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не надається через вiдсутнiсть реєстру iпотечних активiв.
Основнi вiдомостi про ФОН; Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила ФОН не надаються оскiльки емiтент не випускав iншi цiннi папери.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається, оскiльки така звiтнiсть не складалася.
Звiт про стан об"єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов"язань за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта (частини об"єкта) житлового будiвництва ) не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Закрите акцiонерне товариство "Спецiнжналадка АСУ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ЗАТ "Спецiнжналадка АСУ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Закрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
62371
3.1.5. Область, район
Харківська , Дергачiвський
3.1.6. Населений пункт
с. Подвiрки
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Свердлова, буд 45
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №162263
3.2.2. Дата державної реєстрації
20.09.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Дергачiвська районна державна адмiнiстрацiя Харкiвської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
18750.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
0
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
3.3.2. МФО банку
300023
3.3.3. Поточний рахунок
26008000066861
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
не має
3.3.5. МФО банку
не має
3.3.6. Поточний рахунок
не має
3.4. Основні види діяльності
43.21 Електромонтажнi роботи
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення
28.49 Виробництво iнших верстатiв
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення АГ №595774 13.01.2012 Державна iнспекцiя техногенної безпеки необмежений
Опис згiдно законодавства
 
Господарська дiяльнiсть, пов"язана зi створенням об"єктiв архiтектури АВ №559170 05.08.2015 Мiнiстерство регiонального розвитку тi будiвництва України 05.08.2015
Опис буде продовжено
 
Проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду згiдно з галуззю атестацiї 100-288/2012 26.11.2012 МIНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ 26.11.2015
Опис буде продовжено
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Сидоренко Аркадiй Трохимович 50
Олевський Олександр Михайлович 50
Усього 0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод складає 13 осiб, в т.ч. 1 особа працiє за сумiсництвом. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня становить 7 осiб. Фонд оплати працi за звiтний перiод складається з основної заробiтної плати та вiдпусток та становить 135 тис.грн. За попереднiй звiтний перiод фонд оплати працi складав 130 тис.грн. при середньооблiковiй чисельностi працiвникiв облiкового складу 14 осiб (в т.ч. 1 особа працювала за сумiсництвом та 8 ос iб працювали на умовах неповного робочого дня). Незначне збiльшення розмiру фонду оплати працi обумовлено пiдвищенням рiвня заробiтної плати вiдносно пiдвищення мiнiмальної заробiтної плати на законодавчому рiвнi.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидоренко Аркадiй Трохимович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Управлiння "Спецреммонтаж АСУ" ВАТ "Харкiврембудмонтаж", ведущий iнженер, керiвник групи №6
6.1.8. Опис
Органiзовує виробничо-господарську дiяльнiсть пiдприємства, проводить наради щодо питань якостi виконуваних проектних, монтажних, налагоджувальних робiт та охорони працi
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горюнова Ольга Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Спецiнжналадка АСУ"
6.1.8. Опис
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.09.2012
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Про припинення шляхом перетворення. 4. Про призначення (покладання функцiї) комiсiї по припиненню (перетворенню). 5. Про порядок i умови здiйснення перетворення. 6. Про порядок обмiну акцiй на частки у статутному капiталi товариства-правонаступника. 7. Про умови обов"язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi вимагають цього, у разi коли цi акцiонери голосували проти рiшення загальних зборiв про перетворення. 8. Про порядок та строк пред"явлення вимог кредиторами. 9. Про затвердження плану перетворення. 10. Про вирiшення питань щодо визначення та затвердження ринкової вартостi цiнних паперiв. По всiм розглянутим питанням були прийнятi рiшення шляхом голосування.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 02.02.2013
Кворум зборів** 100
Опис 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Про затвердження передавального акту. Результатом проведення зборiв було затвердження складу робочих органiв Зборiв та лiчильної комiсiї Зборiв, прийнято рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затверджено передавальний акт Закритого акцiонерного товариства "Спецiнжналадка АСУ" (Товариство, що припиняється) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦIНЖНАЛАДКА АСУ" (Товариство - Правонаступник) шляхом голосування "ЗА" - 100% голосiв.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Незалежний реєстратор "АВЕРС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25188660
Місцезнаходження 61001 Україна Харківська Харкiвський м. Харкiв проспект гагарiна, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 520337
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.02.2010
Міжміський код та телефон 057-758-98-76
Факс 057-760-16-84
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис реєстр самостiйно не ведеться

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Київський м. Київ вул. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-279-12-49
Факс 044-279-12-78
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис реєстр самостiйно не ведеться

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30.12.2010 338/20/1/10 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA 4000122618 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 125 150 18750 100
Опис торгiвля, лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах не здiйснюється.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ЗАТ "Спецiнжналадка АСУ" 28.09.2012 року було прийнято рiшення про припинення Закритого акцiонерного товариства "Спецiнжналадка АСУ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦIНЖНАЛАДКА АСУ"
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiїї з боку третiх осiб не надходили
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Згiдно облiкової полiтики використовується прямолiнiйний метод амортизацiї, середньозважений метод оцiнки вартостi запасiв
Текст аудиторського висновку
Додається
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Товариство створено з метою отримання прибутку шляхом здiйснення виробничої та невиробничої дiяльностi, виконання робiт та надання пiдприємствам, установам, органiзацiям та громадянам послуг, а також здiйснення iнших поставлних перед ним завдань, вiдповiдно до своєї цивiльної правосуб"єктностi. Предметом дiяльностi Товариства є:
- проектування, монтаж, наладка, технiчне обслуговування та ремонт систем: димознищення, пожежних, охоронно-пожежних сигналiзацiй, контрольно-вимiрювальних приборiв, засобiв автоматики ,електроплит ,телемеханiки та автоматизованих систем управлiння, електроустановок;
- виконання монтажних, ремонтних, пусконалагоджувальних,реставрацiйних та iнших видiв робiт;
-закупка, реалазацiя, монтаж, наладка та технiчне обслуговування обладнання по перевiрцi сiльськогосподарської продукцiї;
- проектування iнженерних мереж та систем: електропостачання, електроустаткування, електроосвiтлення, сигналiзацiї;
- пусконалагоджувальнi роботи: електротехнiчного обладнання, автоматизованих систем управлiння та засобiв обчислювальної технiки;
- iнжинiринговi роботи в будiвництвi: виконання функцiй генерального проектувальника в пусконалагоджувальних та ремонтно-будiвельних роботах, виконання функцiй генерального пiдрядника в пусконалагоджувальних та ремонтно-будiвельних роботах, оцiнка якостi виконання планової документацiї;
- вивчення побудови обладнання та мереж: вивчення та оцiнка технiчного стану будiвельних конструкцiй споруд та обладнання, випробування, дiагностика (з"ясування параметрiв та необхiдних характеристик матерiалiв та конструкцiй iз застосуванням спецiального обладнання, приборiв та апаратури на об"єктах та в лабораторiях) та оцiнка технiчного стану будiвельних конструкцiй та їх захисту.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Основнi придбання: - основнi засоби для офiсу та виробництва.
Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента призначаються для використання в офiсi та на виробництвi та включають в себе групи: 4- машини та обладнання; 6- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi), 9 - iншi основнi засоби. Всi основнi засоби є власнiстю емiтента. Ступiнь зносу - 80%. Планується удосконалення необхiдних основних засобiв для виробництва.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Необхiднiсть постiйного вiдстеження законодавчих змiн у лiцензiйнiй та економiчнiй дiяльностi значно уповiльнює господарську дiяльнiсть емiтента.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Сплачено штраф за несвоєчасну сплату Єдиного соцiального внеску до Пенсiйного фонду України
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть емiтента фiнансується з надходжень вiд господарської дiяльностi, робочого капiталу достатньо для поточних потреб
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду, складає тис.грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Планується розширення в обсягах виконуваних робiт за рахунок збiльшення виконуваних замовлень
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Полiтика щодо дослiджень та розробок емiтентом не проводилася
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Емiтент не має судових справ.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Результати дiяльностi емiтента не мають гарантiї отримання прибутку. За однакової полiтики господарювання суб"єкта: у 2010 роцi отримано 32,7 тис.грн. прибутку, у 2011 роцi - 52,4 тис.грн. збитку, у 2012 роцi - 39, 9 тис.грн. збитку

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10.6 10.1 0 0 10.6 10.1
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 2.9 1.8 0 0 2.9 1.8
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 7.7 8.3 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 10.6 10.1 0 0 10.6 10.1
Опис Група 4 (термiн користування вiд 51 до 148 мiсяцiв), первiсна вартiсть складає 24 тис.грн., нарахований знос - 20 тис. грн., що складає 83%. Використовуються постiйно в господарськiй дiяльностi. Група 6 (термiн користування вiд 24 до 39 мiсяцiв), первiсна вартiсть складає 9 тис.грн., нарахований знос - 7 тис., що складає майже 77%. Основнi засоби 6 групи використовуються у виробничих процесах за потребою. Група 9 (термiн використання вiд 36 до 127 мiсяцiв), первiсна вартiсть складає 5 тис.грн., нарахований знос -4 тис.грн., що складає 80%. Використовуються постiйно в господарськiй дiяльностi.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -5.5 34.4
Статутний капітал (тис. грн.) 18.750 18.750
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис Розрахунок чистих активiв емiтента за 2011 рiк: (Необоротнi активи (роздiл I Активу Балансу) + Оборотнi активи (роздiл II Активу Балансу)+Витрати майбутнiх перiодiв (р.270 Балансу))-(Довгостроковi зобов"язання (роздiл III Пасиву Балансу)+Поточнi зобов"язання (роздiл IV Пасиву Балансу)+Забезпечення наступних виплат та платежiв (роздiл II Пасиву Балансу)+Доходи майбутнiх перiодiв (роздiл V Пасиву Балансу)=(10,6+119,9)-96,1=34,4 Розрахунок чистих активiв емiтента за 2012 рiк: (Необоротнi активи (роздiл I Активу Балансу) + Оборотнi активи (роздiл II Активу Балансу)+Витрати майбутнiх перiодiв (р.270 Балансу))-(Довгостроковi зобов"язання (роздiл III Пасиву Балансу)+Поточнi зобов"язання (роздiл IV Пасиву Балансу)+Забезпечення наступних виплат та платежiв (роздiл II Пасиву Балансу)+Доходи майбутнiх перiодiв (роздiл V Пасиву Балансу)=(10,1+242,3)-257,9= -5,5
Висновок Пiсля закiнчення фiнансового 2011 року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу, тобто вiдповiдно до п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України розмiр статутного капiталу не змiнюється. Пiсля закiнчення фiнансового 2012 року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Закрите акцiонерне товариство припинило своє iснування
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 6 X X
Інші зобов'язання X 192 X X
Усього зобов'язань X 200 X X
Опис: Зобов"язання емiтента, що виникли у звiтному роцi будуть погашенi у поточному роцi

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 1
2 2011 1 0
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): . Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): . Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Припинення емiтента шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради не створено iнших комiтетiв з причини вiдсутностi наглядової ради.
Інші (запишіть) У складi наглядової ради не створено iнших комiтетiв з причини вiдсутностi наглядової ради.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) За вiдсутностi наглядової ради винагорода не виплачується

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада вiдсутня X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада вiдсутня

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): Секретар загальних зборiв Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Ні Так Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Так Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Статут мiстить положення про Дирекцiю товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Ні Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) .

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) причин змiни аудитора не було

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрок не проводилося

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Перевiрок не проводилося

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Особа, яка веде облiк прав власностi на акцiї, не змiнювалася

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 29.04.2013 ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпоративного управлiння

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: з причини вiдсутностi кодексу така iнформацiя не надавалася
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року з причини вiдсутностi кодексу така iнформацiя не надавалася

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство Закрите акцiонерне товариство "Спецiнжналадка АСУ" за ЄДРПОУ 24474872
Територія за КОАТУУ 6322057602
Організаційно-правова форма господарювання Закрите акціонерне товариство за КОПФГ 232
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 43.21
Середня кількість працівників 13
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 62371, Харкiвська обл., Дергачiвський р-н, с. Подвiрки, вул. Свердлова, 45
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Форма № 1-м
Баланс на 30.12.2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 10.6 10.1
- первісна вартість 031 52.3 53.4
- знос 032 ( 41.7 ) ( 43.3 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 10.6 10.1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 107.7 186.8
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 1.1 19.9
- первісна вартість 161 1.1 19.9
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 3.3 3.3
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2.1 0.8
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0.2 0.8
- у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 5.5 30.7
Усього за розділом II 260 119.9 242.3
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 130.5 252.4
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 18.8 18.8
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 15.6 -24.3
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 34.4 -5.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 31.6 19.8
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 4.2 1.8
- зі страхування 570 4.3 4.6
- з оплати праці 580 18.4 39.9
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 37.6 191.8
Усього за розділом IV 620 96.1 257.9
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 130.5 252.4

Примітки 057-712-31-64
Керівник Сидоренко Аркадiй Трохимович
Головний бухгалтер Горюнова Ольга Володимирiвна

Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 30.12.2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 404.0 461.9
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 93.5 ) ( 99.5 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 310.5 362.4
Інші операційні доходи 040 155.1 135.1
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 465.6 497.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 214.1 ) ( 383.3 )
Інші операційні витрати 090 ( 287.6 ) ( 165.3 )
у тому числі: 091 0 0
092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 501.7 ) ( 548.6 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 -36.1 -51.1
Податок на прибуток 140 ( 3.8 ) ( 1.3 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 -39.9 -52.4
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки 057-712-31-64
Керівник Сидоренко Аркадiй Трохимович
Головний бухгалтер Горюнова Ольга Володимирiвна

Інформація щодо аудиторського висновку

висновок додається в паперовiй формi